<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://analytics.twitter.com/i/adsct?txn_id=nzjkn&amp;p_id=Twitter&amp;tw_sale_amount=0&amp;tw_order_quantity=0"> <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="//t.co/i/adsct?txn_id=nzjkn&amp;p_id=Twitter&amp;tw_sale_amount=0&amp;tw_order_quantity=0">
Menu
Free Pack
Create Your Free Community Profile
act-sample-bg33.jpg

Community Survey

Broomfield, Colorado

Blue City and County Logo_3in 300ppi

Desplácese hacia abajo     请向下滚动       Vui lòng cuộn xuống

Thank you for participating in the City of and County of Broomfield Community Survey!

Given the challenges facing our community and the nation, we have a lot of questions for you! We estimate it will take between 25 and 30 minutes to do the entire survey. 

Go here: https://polco.us/spfcga

You will have the option after you complete the survey to subscribe to Polco.

Your participation helps build an even stronger Broomfield! Thank you for your feedback!

 

¡Gracias por participar en la Encuesta comunitaria del Municipio y Condado de Broomfield!

En vista de las dificultades que enfrenta nuestra comunidad y el país, ¡tenemos muchas preguntas para usted! Estimamos que tardará entre 25 y 30 minutos contestar toda la encuesta.

Vaya aquí: https://polco.us/s2k98h

Tendrá la opción de suscribirse a Polco cuando termine la encuesta.

¡Al participar usted ayuda a fortalecer aún más a Broomfield! ¡Agradecemos su opinión!

 

感谢您参与布隆菲(Broomfield)市县社区调查!

鉴于我们所处社区和国家面临的各项挑战,我们罗列了多个问题请您回答!我们估计完成整个调查问需要25到30分钟

您可以登陆:https://polco.us/sqd4v7

您可在完成调查问卷后选择订阅Polco。

您的参与有助于建立一个更强大的布隆菲!感谢您的反馈!

 

Cảm ơn quý vị đã tham gia Khảo Sát Cộng Đồng của Thành Phố và Quận Broomfield!

Khi cộng đồng và quốc gia của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, chúng tôi có rất nhiều câu hỏi cho quý vị! Chúng tôi ước tính sẽ mất từ 25 đến 30 phút để làm toàn bộ khảo sát.

https://polco.us/sbbry4

Nếu quý vị muốn làm khảo sát cùng một lúc thì có thể ghi danh với Polco sau khi hoàn tất khảo sát. 

Sự tham gia của quý vị sẽ giúp Broomfield mạnh mẽ hơn nữa! Xin cảm ơn phản hồi của quý vị!