<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://analytics.twitter.com/i/adsct?txn_id=nzjkn&amp;p_id=Twitter&amp;tw_sale_amount=0&amp;tw_order_quantity=0"> <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="//t.co/i/adsct?txn_id=nzjkn&amp;p_id=Twitter&amp;tw_sale_amount=0&amp;tw_order_quantity=0">
Menu
Free Pack
Create Your Free Community Profile
act-sample-bg33.jpg

Community Survey

Broomfield, Colorado

Blue City and County Logo_3in 300ppi

Desplácese hacia abajo     请向下滚动       Vui lòng cuộn xuống

Thank you for participating in the City of and County of Broomfield Community Survey!

Given the challenges facing our community and the nation, we have a lot of questions for you! We estimate it will take between 25 and 30 minutes to do the entire survey. To thank you for your time in providing this critical feedback, the first 1,000 survey respondents will receive a gift card to a local Broomfield business!

English Survey: https://polco.us/s8y4k5

The first question on the survey will ask for your PIN. Your PIN is on the mailings you have received from the City and County of Broomfield. 

You will have the option after you complete the survey to subscribe to Polco.  If the City and County chooses to ask additional questions over time, you will get an email notice on a Thursday that new questions are available.

Your participation helps build an even stronger Broomfield! Thank you for your feedback!

 

Gracias por participar en la Encuesta comunitaria del Municipio y Condado de Broomfield!

En vista de las dificultades que enfrenta nuestra comunidad y el país, ¡tenemos muchas preguntas para usted! Estimamos que tardará entre 25 y 30 minutos contestar toda la encuesta. Para agradecerle por su tiempo dedicado a entregarnos estos comentarios esenciales, ¡los primeros 1,000 participantes que contesten la encuesta recibirán una tarjeta de regalo para usar en una empresa local de Broomfield!

Vaya aquí: https://polco.us/sm777y

La primera pregunta de la encuesta le pedirá su PIN. Su PIN está en la correspondencia que ha recibido del Municipio y Condado de Broomfield.

Tendrá la opción de suscribirse a Polco cuando termine la encuesta. Si el Municipio y Condado decide formular más preguntas después, usted recibirá una notificación por correo electrónico un día jueves avisándole que hay nuevas preguntas disponibles.

Al participar usted ayuda a fortalecer aún más a Broomfield! ¡Agradecemos su opinión!

 

感谢您参与布隆菲(Broomfield)市县社区调查!

鉴于我们所处社区和国家面临的各项挑战,我们罗列了多个问题请您回答!我们估计完成整个调查问需要25到30分钟。为感谢您抽空提供这一重要反馈意见,首批1000名调查受访者将能收到一张布隆菲当地企业的礼品卡!

您可以登陆:https://polco.us/scuxez

调查问卷的第一个问题是询问您的PIN码。您的PIN码写在布隆菲市县向您发送的邮件上。

您可在完成调查问卷后选择订阅Polco。如果市县选择之后提出其他问题,您将在周四收到一封载有新问题的电子邮件通知。

您的参与有助于建立一个更强大的布隆菲!感谢您的反馈!

 

Cảm ơn quý vị đã tham gia Khảo Sát Cộng Đồng của Thành Phố và Quận Broomfield!

Khi cộng đồng và quốc gia của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, chúng tôi có rất nhiều câu hỏi cho quý vị! Chúng tôi ước tính sẽ mất từ 25 đến 30 phút để làm toàn bộ khảo sát. Để cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho biết phản hồi quan trọng này, thì 1,000 người trả lời khảo sát đầu tiên sẽ được thẻ mua quà tặng ở một doanh nghiệp địa phương ở Broomfield!

https://polco.us/suqmpn

Câu hỏi đầu tiên trong bản khảo sát sẽ hỏi mã PIN của quý vị. Lấy mã PIN trên thư quý vị đã nhận từ Thành Phố và Quận Broomfield.

Nếu quý vị muốn làm khảo sát cùng một lúc thì có thể ghi danh với Polco sau khi hoàn tất khảo sát. Nếu Thành Phố và Quận sau đó muốn hỏi thêm thì quý vị sẽ nhận điện thư thông báo vào Thứ Năm, cho biết có thêm câu hỏi mới.

Sự tham gia của quý vị sẽ giúp Broomfield mạnh mẽ hơn nữa! Xin cảm ơn phản hồi của quý vị!